Grąžtai betonui SDS+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžtai betonui SDS+:

  • d=5 mm, L=110 mm, I=50 mm; - 0,58 €. už d. be PVM;
  • d=6 mm, L=110 mm, I=50 mm; - 0,58 € už d. be PVM;
  • d=8 mm, L=160 mm, I=150 mm; -0,87 € už d. be PVM;
  • d=10 mm, L=310 mm, I=250 mm; - 0,87 € už d. be PVM;
  • d=12 mm, L=310 mm, I=250 mm; - 0,87 € už d. be PVM;
  • d=14 mm, L=300 mm, I=250 mm; - 0,87 € už d. be PVM;
  • d=16 mm, L=300 mm, I= 250 mm; - 1,16 € už d. be PVM.

Kaina 0,00 Lt